Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 17.11.2020

Tilaamalla Oitis Ajanvarauspalvelun ("Palvelu") tai käyttämällä sitä hyväksytte nämä ehdot edustamanne yhteisön puolesta ja solmitte Runtime Oy:n kanssa Palvelua koskevan sopimuksen. Ilman sopimuksen hyväksymistä ette ole oikeutettu käyttämään Palvelua tai siihen liittyvää materiaalia.

1. Termistö

Sopimuksessa "Te", "Sinä", "Tilaaja" tai "Asiakas" viittaa teihin Oitis Ajanvarauspalvelun, palvelun verkkosivujen ja palveluun liittyvän muun materiaalin käyttäjänä. Samoin "Me", "Toimittaja" ja "Runtime Oy" viittaa Palvelun tarjoavaan Runtime Oy:hyn. "Palvelulla", "Järjestelmällä", "Ajanvarausjärjestelmällä" tai "Kassajärjestelmällä" viitataan Oitis Ajanvarauspalveluun.

2. Soveltamisala ja osapuolet

Näitä ehtoja sovelletaan Sopimuksissa, joilla Runtime Oy toimittaa Palvelun Teille. Palvelun käyttöönottava henkilö vakuuttaa, että hänellä on joko nimenkirjoitusoikeus edustamansa oikeushenkilön puolesta tai muu tarvittava valtuutus solmia tämä sopimus.

3. Palvelun sisältö

Palvelu on tietoverkon yli tarjottava ajanvarausjärjestelmä. Runtime Oy päättää kaikista Palvelun toteutukseen ja muutoksiin liittyvistä asioista ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja kaikkea sen tarjoamiseen liittyvää laitteistoa sekä muuta materiaalia haluamallaan tavalla koska tahansa.

Palveluun ei kuulu palvelun käytössä tarpeelliset laitteet, ohjelmistot tai tietoliikenneyhteydet, vaan niiden hankkiminen ja ylläpitäminen on asiakkaan vastuulla. Asiakas vastaa myös siitä, ettei hänen laitteistonsa tai ohjelmistonsa häiritse Palvelun toimintaa.

Palvelussa voi olla kolmansien osapuolten sivuille johtavia linkkejä. Toimittaja ei vastaa näiden käyttämisestä.

4. Yhteystiedot

Asiakkaan toimittamien yhteys- ja laskutustietojen tulee olla täydelliset. Asiakas vastaa tietojensa päivittämisestä Palveluun välittömästi niiden muuttuessa. Asiakas antaa Toimittajalle luvan käsitellä Asiakkaan Palveluun tallentamia tietoja sekä kohdassa 13. lueteltuja teknisiä tietoja Palvelun toteuttamiseksi. Mikäli Asiakas haluaa Toimittajan käsittelevän enemmän tai vähemmän tietoja, kuin mitä edellä on mainittu, Asiakkaan tulee välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa tämän sopimuksen hyväksymisestä, ottaa yhteyttä Toimittajaan sopimuksen muuttamiseksi.

5. Palvelun käyttö ja Asiakkaan vastuu

Seuraavissa kohdissa määritellään Palvelun sallittu käyttö, joista poikkeaminen tarkoittaa sopimuksen rikkomista.

  • Asiakas ei saa jakaa tai lisätä Palvelun kautta sisältöä, joka on laitonta tai muuten harmillista tai hyvän maun vastaista. Asiakas vastaa myös siitä, että hänellä on oikeudet käyttää kaikkea aineistoa, jota jakaa sivuston kautta. Pyydettäessä näiden ehtojen vastainen sisältö on poistettava välittömästi.
  • Asiakas ei saa antaa väärää nimeä tai esittää muuta luonnollista tai oikeushenkilöä käyttäessään Palvelua.
  • Asiakas ei saa tahallisesti häiritä palvelun toimintaa tai sen turvallisuutta, eikä Palvelun tietoihin tai mihinkään Palvelun osiin saa yrittää murtautua.
  • Asiakas ei saa käyttää Palvelua lainvastaiseen markkinointiin tai muuhun laittomaan toimintaan, mukaanlukien Palvelun viestintätoimintojen (sähköpostit, tekstiviestit yms.) käyttö ilman vastaanottajan asianmukaista suostumusta.
  • Toimittajalla on oikeus poistaa näiden ehtojen vastainen sisältö tai keskeyttää Asiakkaan pääsy Palveluun, jos Toimittaja epäilee ehtojen rikkomusta tai viranomaispäätöksen perusteella.

6. Käyttäjätili ja salasana

Palvelun käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjän tulee vaihtaa nämä pyydettäessä. Myös Toimittajalla on oikeus vaihtaa nämä tarpeen vaatiessa. Muuttaminen voi olla välttämätöntä esimerkiksi tietoturvasyistä.

Käyttäjänimi ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kenellekään muulle. Käyttäjänimi ja salasana tulee säilyttää huolellisesti ja Asiakas vastaa niillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa Toimittajalle välittömästi Käyttäjänimen ja salasanan oikeudettomasta käytöstä tai sellaisen yrityksestä sähköpostitse.

7. Koekäyttö

Asiakkaalla voi olla ilmainen koekäyttö Palvelun käytön alussa. Koekäyttö ei velvoita mihinkään maksuihin, kunhan kokeilu tehdään vilpittömässä mielessä. Koekäyttö päättyy automaattisesti, ellei Asiakas vahvista tilausta ja aloita maksullista käyttöä. Toimittaja ei ole missään vastuussa Palvelusta koekäytön aikana.

8. Hinta ja maksuehdot

Asiakas on velvollinen maksamaan Palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti Toimittajalle. Kausiperustaiset maksut veloitetaan kultakin alkavalta maksukaudelta, kauden alussa. Tapahtumaperustaiset maksut veloitetaan kuukausittain edelliseltä kuulta. Toimittajalla on oikeus kerryttää maksuja myös useammalta menneeltä kuukaudelta samalle laskulle. Hintoihin lisätään arvonlisävero, sekä muut mahdolliset verot, tullit ja muut julkiset maksut.

Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ilmoittamalla hinnanmuutoksesta kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.

9. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes toinen osapuolista irtisanoo sen kirjallisesti. Asiakas voi koska vain irtisanoa Palvelun päättymään meneillään olevan maksukauden loppuun. Toimittaja voi irtisanoa palvelun päättymään yhden (1) täyden kalenterikuukauden jälkeen.

Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella, mikäli vastapuoli rikkoo tätä sopimusta.

Kun sopimuksen voimassaolo on päättynyt, Toimittaja on oikeutettu poistamaan Asiakkaan tili ja kaikki siihen liittyvät tiedot. Asiakas voi tilin lopetuksen yhteydessä pyytää asiakasrekisterinsä kopiota, kuitenkin viimestään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Sopimuksen päättymisestä. Saatuaan pyynnön Toimittaja toimittaa rekisterin Asiakkaan saataville kolmenkymmenen (30) vuorokauden sisällä pyynnöstä CSV-tiedostona.

10. Referenssioikeus

Toimittaja saa käyttää Asiakkaan nimeä ja logoa markkinointi- ja myyntimateriaalissaan mikäli Asiakas antaa siihen luvan.

11. Sopimuksen muuttaminen

Toimittaja voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa, ilmoittamalla muutoksesta sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Asiakas hyväksyy ehdot jatkamalla palvelun käyttöä tai hylkää muutokset irtisanomalla sopimuksen.

12. Rajoitettu vastuu

Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista välillisistä vahingoista, tietojen katoamisesta tai muuttumisesta tai näistä aiheutuneista vahingoista tai kustannuksista missään tilanteessa. Toimittajan yhteenlaskettu kokonaisvastuu Asiakkaalle on enintään viisikymmentä prosenttia (50%) Asiakkaan Palvelusta kyseiseltä kalenterikuukaudelta maksamien arvonlisäverottomien maksujen määrästä. Hyvitys myönnetään Palvelun veloituksettomana käyttöaikana. Asiakkaan on toimitettava kirjallinen ja yksilöity vaatimus kuukauden kuluessa vaatimuksensa perusteen havaitsemisesta tai siitä, kun Asiakkaan se olisi pitänyt havaita.

13. Teknisluontoisten tietojen käsittely

Toimittajalla on oikeus kerätä ja käsitellä kaikkea Palvelun käyttöön liittyvää ja sen käytöstä syntyvää tietoa, kuten IP-osoitetta, laitetietoja, evästeitä, käyttäjätunnuksia, istunnon kestoa Palvelun eri osioissa, klikkauksia ja muita vastaavia tietoja Palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi. Tietoja voidaan myös käyttää palvelun ominaisuuksista tiedottamiseen, lisäarvopalveluiden markkinointiin Asiakkaalle, tilastolliseen analyysiin, luvattoman käytön ehkäisemiseen ja muuhun Palvelun kehittämiseen tai ylläpitoon sekä asiakassuhteen hoitamiseen.

14. Maksutapahtumien käsittely

Palvelu itsessään ei käsittele tai tallenna luottokorttitietoja, mutta Palveluun voi yhdistää maksupäätteen tai verkkomaksupalvelun, jotka käsittelevät maksutapahtumia.

Yhdistäessään Palveluun maksupäätteen tai maksupalvelun, Asiakas sitoutuu tutustumaan PCI DSS-tietoturvastandardiin ja noudattamaan kaikkia Toimittajan sekä maksupäätteen ja/tai maksupalvelun toimittavan osapuolen ohjeita ja vaatimuksia maksutapahtumia koskevien käytäntöjen, laitteiden ja käyttöympäristön osalta.

15. Ylivoimainen este

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat Toimittajan kohtuullisien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Toimittajan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Toimittaja ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, normaalista poikkeavat sääolosuhteet, tulipalot, maanjäristykset, terroristiteot, sähkö- tai linjakatkokset, häiriöt Internet- tai muussa yleisessä verkko- tai tietoliikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot, työtaistelutoimenpiteet tai viranomaismääräykset. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myös alihankkijoita kohdanneet vastaavat ylivoimaiset esteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.

16. Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintasäännöt. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Vaasan käräjäoikeudessa.

17. Yleistä

17.1 Ilmoitukset

Ehtojen edellyttämät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti kuten sähköpostilla. Toimittaja voi pätevästi toimittaa ilmoituksia Asiakkaalle Palvelun käyttöliittymässä.

17.2 Ehtojen osittainen pätemättömyys

Jos jokin Ehtojen kohta todettaisiin pätemättömäksi, jäävät Ehdot muilta osin voimaan. Ehtoja tulee tulkita siten, että alkuperäisen ehdon tarkoitus säilyy mahdollisimman pitkälti.

17.3 Oikeuksista luopuminen

Jos osapuoli ei käytä Ehtojen mukaista oikeuttaan, ei tätä tulkita siten, että osapuoli olisi luopunut käyttämästä sanottua oikeuttaan, ellei sopimustekstissä nimenomaan ole toisin sanottu.

17.4. Siirtäminen ja alihankkijat

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Toimittajalla on sen sijaan oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. Toimittaja saa käyttää alihankkijoita.

Copyright © Runtime Oy 2020.